یادش بخیر...

می نویسم برای خودم. خاطرات کودکی تا بزرگسالی ام را. شاید فردا فراموش کنم...

آذر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست